Grandfather
Petro Sliota
1911 – 1974
Grandmother
Galyna Zorya
1983 - 2000
Mother
Oksana Slyeta
1950 – 2011
Father
Mykola Popinov
1945 – 2005
Husband
Anton Titov
1984